Vi har nu genetableret vandforsyningen på Jens Thuesens Vej. Vi beklager de gener vandbruddet har givet.

 


Generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 i Sognegården. 

Dagsorden i henhold til vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Budget
5. Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af vedtægtsændringer. På generalforsamlingen i 2022 blev følgende ændringer vedtaget
(ændringerne skal også godkendes på generalforsamlingen i 2023 for at være gældende): 
§ 4 ændres til: Vedtægter, regulativ og gældeldende takstblad kan ses på vandværkets hjemmeside "taulovvand.dk"
§ 10 ændres til: Selskabet består af 5 medlemmer, valgt for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 1 og 2 medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Lars Vesterholm.
    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: På valg er Søren Thomsen.
7. Valg af bilagskontrollant: På valg er Karl Aage Dahl.
    Valg af suppleant til bilagskontrol: På valg er Flemming Nissen
8. Eventuelt 

  

 

 

 

         

 

          Vandværket har i september haft besøg af skoleelever fra 0. til 3. klasse.
          Der kom i alt 198 elever fordelt på 4 hold. De var meget interesserede i
          hvordan vandet behandles, og de smagte på både ubehandlet og
          behandlet vand.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Velkommen til Taulov Vandværk

Taulov Vandværk blev stiftet den 20. februar 1934. Vandværket er et privat og forbrugerejet selskab med begrænset ansvar. 

Taulov Vandværk A.m.b.A. leverer vand til cirka 700 forbrugere, og udpumper ca. 100.000 m³ årligt.

Vandværkets forsyningsområde er primært den gamle del af Taulov, C.F. Tietgensvej og Eske Hedegårdsvej i industriområdet, området omkring Tavlhøj og det "nye" boligområde på vestsiden af Taulov Kirkevej undtaget Humlehaven.

Børup Vandværk leverer vand til resten af området på sydsiden af motorvejen.

Tre-For leverer vand til det "nye" industriområde.

Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift. 

 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være. F.eks. kan et toilet der løber "sluge" rigtig meget vand.

Læs mere om spareråd under "Priser/Vandspild"

Vandværket opkræver betaling for vand 2 gange årligt. Betalingsfristerne er 1. maj og 1. november.

 

 

Driftsstatus og nyheder

 

Normal drift

Følg med i dit forbrug:
Vi foretager måleraflæsning hver måned ved månedsskifte. Disse tal bliver nu videresendt til Forbrugerportalen hos vores regnskabskontor Vandværkernes EDB. Systemet er beregnet til daglig aflæsning, men når vi kun aflæser månedligt, og tallene bliver indsendt efter månedsskifte, vises forbruget desværre 1 måned senere på portalen. F.eks.vises forbruget for juli i august måned. Dette kan ikke umiddelbart laves om.
Tilmelding til forbrugerportalen: WWW.tastselv-vand.dk
Efter oprettelse vælges historik. Den første "store" søjle viser forbruges fra årsaflæsningen pr. 01/10-2021 til og med april måned. Juni viser forbruget i maj måned, juli viser forbruget i juni måned og august viser forbruget i juli måned.

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 29069